Podmínky užití a obchodní podmínky

Poskytovatelem produktů a služeb (dále jen Produkty) pod doménou jatodam.cz je PhDr. Michaela Peterková – Psychologické služby, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 74584022 (neplátce DPH), e-mail info (at) psyx.cz, tel. 777 649 129 (dále jen Provozovatel).

Tyto podmínky užití se vztahují na každého návštěvníka (dále jen Účastník) webových stránek (dále jen Web) vedených pod doménou a subdoménami jatodam.cz.

Produkty pro děti jsou určené pro použití dětmi pod dohledem dospělého. Ostatní Produkty jsou určeny pro zdravé jedince nad 18 let věku, osobám mladším a/nebo se zdravotními obtížemi účast nedoporučujeme. Pokud jsou součástí Produktu sugestivní či relaxační nahrávky, Účastník s epilepsií a dalšími neurologickými či psychiatrickými obtížemi, nízkým krevním tlakem a jinými zdravotními problémy smí tyto nahrávky používat pouze se souhlasem lékaře. Sugestivní nahrávky mohou zapůsobit různě intenzivně a tato intenzita závisí především na sugestibilitě Účastníka (schopnosti uvolnit se a nechat se sugestivně ovlivnit). Účastník akceptuje, že v nahrávkách je v zájmu vyššího navozeného účinku použito tykání a že v zájmu autenticity nejsou nahrávky namluveny profesionálním mluvčím a jejich forma tak může nést drobné nedokonalosti.

Užití Produktů Už nekouřím je povoleno pouze jediné osobě. V případě ostatních Produktů jde o Produkty pro soukromé užití jednotlivcem. Produkt nebo jeho část může být označena e-mailovou adresou Účastníka. Účastník se před zaplacením Produktu seznámí se všemi dostupnými informacemi o Produktu. Zaplacením Produktu vzniká kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Účastníkem.

Účelem Produktů je pomoc při řešení určité životní situace Účastníka nebo pomoc s dosažením cíle, který si Účastník zvolil. Produkty nenahrazují odbornou lékařskou, psychiatrickou ani psychologickou pomoc.

Ceny

Ceny Produktů jsou zřetelně uvedeny u popisu Produktů i v objednávkovém formuláři. Pokud si cenu dotváří Účastník sám, je způsob dotváření ceny rovněž u popisu Produktu v textové, zvukové, obrazové nebo smíšené podobě. Všechny ceny jsou uvedeny jako konečné.

Po zaplacení dostane Účastník na jím uvedený e-mail či poštovní adresu Produkt včetně bonusů, byly-li k Produktu přislíbeny. V případě vyčerpání některého z bezplatných bonusů může Provozovatel nahradit bonus jiným, dle svého uvážení a v přibližně stejné nominální hodnotě. Produkt může být dodán v elektronické či fyzické podobě; informace o podobě Produktu jsou zřetelně popsány v informacích o Produktu dostupných před objednáním a zaplacením. V případě platby platební kartou jsou Produkty v elektronické podobě dodány na e-mail Účastníka ihned po úspěšném zpracování platby. V případě platby bankovním převodem jsou Produkty v elektronické podobě dodány na e-mail Účastníka nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání platby na účet Provozovatele. Produkt ve fyzické podobě bude Účastníkovi dodán Českou poštou bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi pracovních dnů od připsání platby za Produkt. Bezplatné bonusy obdrží Účastník dle možností co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od připsání platby za Produkt. V případě, že je k Produktu poskytována Garance vrácení peněz, může Účastník část Produktu obdržet až po uplynutí doby Garance.

Při dodání Produktu ve fyzické podobě (knižní, na datovém nosiči apod.) může Účastník Produkt v neporušeném obalu vrátit a odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od obdržení Produktu. Při dodání Produktu v elektronické podobě (digitální obsah bez hmotného nosiče) nelze po dodání či stažení Produktu od kupní smlouvy odstoupit. Je-li Produkt dodán v elektronické podobě, je v běžných formátech .pdf, .mp3, a .zip. Programy pro rozbalení a zobrazení či poslech Produktu (například Adobe Acrobat Reader, Windows Media Player, WinZip) jsou obvyklou součástí softwaru osobních počítačů nebo je lze zdarma stáhnout (např. na stahuj.cz). Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za použití těchto i jiných programů Účastníkem. Účastník akceptuje přijetí těchto formátů a také zajistí, aby jeho e-mailová schránka byla schopná přijímat jednotlivé e-maily s přílohami až do velikosti 8MB. Pokud Účastník tyto podmínky nenaplní, může to mít za následek potíže v dodání objednaného Produktu. Produkty, vzhledem k jejich charakteru, není možné měnit za jiné.

U některých Produktů je poskytována Garance vrácení peněz nad rámec běžných zákonných ustanovení. Účastník může v případě nespokojenosti s Produktem výhradně na e-mail uvedený v hlavičce těchto podmínek zaslat žádost o vrácení peněz. V ní musí identifikovat Produkt jeho názvem a variabilním symbolem uskutečněné platby. Platby se vrací bankovním převodem na účty vedené v České republice, nebo, v případě platby platební kartou, na platební kartu Účastníka. Pokud v té době Účastník vyčerpal některé jinak zpoplatněné bonusy, bude mu jejich cena odečtena od vracené částky. Žádostí o vrácení peněz zaniká poskytování podpory a případných dosud nedodaných částí Produktu či bonusů k němu. Provozovatel vrátí Účastníkovi částku do 30 dnů od řádného obdržení žádosti Účastníka. Pokud Účastník nedostane do 3 pracovních dnů potvrzení od Provozovatele o převzetí žádosti o vrácení peněz, je Účastník povinen provozovatele kontaktovat opětovně, případně jiným způsobem (vyplněním komunikačního formuláře na stránce kontaktu  http://www.jatodam.cz/kontakt-faq nebo i poštou). Po zpracování žádosti o vrácení peněz je Účastník povinen smazat či jinak zničit veškeré části Produktu (audio nahrávky, textové informace, video nahrávky aj.).

Problémy a reklamace

V případě jakýchkoli potíží s obdržením Produktu nebo Produktem samotným kontaktuje Účastník Provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel přitom nenese odpovědnost za nefunkčnost nacházející se mimo jeho vliv (výpadek připojení k internetu, nedostupnost webového serveru, zablokované platby platební kartou, spam filtry na straně Účastníka apod.) a způsobenou nesplněním podmínek stran softwarového vybavení, nastavení e-mailové schránky a dalších, ke kterým se Účastník touto smlouvou zavázal.

Účastník musí být schopen na jím uvedeném e-mailu přijímat zprávy s přílohami až 8 MB a to i více takových zpráv po sobě. Účastník musí být schopen Produkty v daném formátu otevřít a používat. Formát Produktů je zřetelně uveden v informacích o Produktu.

Povinností Provozovatele je poskytnout Produkty v avizovaném rozsahu. Poskytnutím Produktu se myslí jeho odeslání v elektronické či fyzické podobě na e-mail či poštovní adresu uvedenou Účastníkem v objednávce. Nekompletní či vadný Produkt Účastník reklamuje neprodleně, nejdéle do 14 dnů od zaplacení. Po této době se má za to, že Účastník Produkt v pořádku a kompletní obdržel. Problémem či vadou Produktu se rozumí závažné nedostatky Produktů vzniklé technickou chybou či nedbalostí Provozovatele, nikoli odchylky obsahu Produktů od představ Účastníka nebo překážky na straně třetích stran (např. nedostupnost serveru nebo připojení k internetu).

Účastník je povinen poskytnout platné kontaktní a další potřebné informace. Provozovatel není povinen přezkoumávat jejich správnost. Účastník nese odpovědnost a všechny případné náklady včetně povinnosti k náhradě škody vzniklé v důsledku poskytnutí nepřesných, nekompletních nebo neplatných osobních údajů a v důsledku špatného vyplnění objednávky.

Podpora ze strany Provozovatele se poskytuje prostřednictvím komunikačního formuláře na stránkách www.jatodam.cz/kontakt-faq. Pokud to okolnosti dovolí, je problém Účastníka vyřešen neprodleně, nejpozději pak do čtrnácti pracovních dnů od jeho oznámení. Účastník musí vhodným způsobem ověřit, zda jeho zpráva k Provozovateli dorazila.

Pro účel bezproblémové komunikace Účastníka s Provozovatelem Účastník zajistí, aby e-maily od Provozovatele nebyly filtrovány jako spam či jinak omezovány.

Přednostním řešením je vždy dodání kompletního a bezvadného Produktu či jeho části na e-mail či poštovní adresu Účastníka.

Není-li Provozovatel Účastníkovi s řádně zaplaceným Produktem do 30 dnů od výzvy Účastníka schopen zaslat bezvadný a kompletní Produkt, má Účastník právo žádat navrácení jím zaplacené částky. Provozovatel částku převede na platební kartu nebo bankovní účet Účastníka nejpozději do 30 dnů od výzvy Účastníka.

Přesný návod na řešení konkrétních možných potíží a komunikační formulář je k dispozici zde:  http://www.jatodam.cz/kontakt-faq

K řešení problémů doporučujeme použít daný formulář. Pokud Účastník kontaktuje Provozovatele pomocí e-mailu, může se řešení jeho problému protáhnout, případně zpráva Účastníka může být blokována spamovým filtrem a k Provozovateli vůbec nedorazí. Za tyto situace nepřebírá Provozovatel zodpovědnost.

V případě porušení povinností Provozovatele ve věci dodání a reklamace Produktu se Účastník může obrátit s žádostí o zprostředkování mimosoudního jednání na sdružení dTest (dtest.cz) a uplatnit stížnost u dohlížejícího orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Ostatní ujednání

Provozovatel vyvíjí přiměřenou snahu, aby celý Web i Produkty byly ve všech ohledech funkční. Účastník nicméně bere na vědomí, že jde o stále se vyvíjející duševní řešení, u něhož není možné zcela vyloučit přítomnost určitých nedokonalostí. Na jejich odstraňování Provozovatel s Účastníkem ochotně spolupracuje. Účastník dále bere na vědomí, že veškeré informace jsou poskytovány "tak, jak jsou", a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé užíváním informací Účastníkem.

Účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Účastník uděluje Provozovateli svolení zasílat Účastníkovi na jím poskytnuté kontaktní údaje informace a obchodní sdělení. Účastník se od odběru těchto informací a sdělení může kdykoli odhlásit. Údaje nebudou předány třetí straně.

Všechna práva vyhrazena. Produkty jsou určeny pro soukromé užití jediným Účastníkem. Není dovoleno jakékoli kopírování, šíření, zveřejňování, veřejná produkce, sdílení ani vícenásobné ukládání informací, textů, obrazových či zvukových dat na datové nosiče, není-li výslovně uvedeno jinak nebo bez písemného souhlasu Provozovatele. Účastník, který poruší tato ustanovení, může být trestně stíhán a může na něm být vymáhána náhrada škody. Produkty nebo jejich části mohou být opatřeny identifikačními údaji Účastníka poskytnutými při objednávání Produktů.

Záležitosti nespecifikované v těchto Podmínkách užití se řídí právním řádem České Republiky.

Tyto podmínky jsou platné od 01.07.2013, poslední revize 04.09.2015, a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny s tím, že Účastníka se vždy týkají podmínky platné v okamžiku uzavření objednávky.